Algemene Voorwaarden Alma Resources

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen voor alle activiteiten

 

1        Definities

1.1      In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Activiteit: alle door Alma Resources voor Opdrachtgever uit te voeren of uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het ter beschikking stellen van gedetacheerden, het bemiddelen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en werving en selectie van arbeidskrachten;
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, gemaakt door Alma Resources;
 3. Professional: iedere natuurlijke en rechtspersoon, al dan niet als werknemer bij Alma Resources in dienst, die door tussenkomst van Alma Resources als gedetacheerde of zelfstandige zonder personeel (zzp’er) werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, hierna ook (apart) te noemen: gedetacheerde of zzp’er. De Professional die werkt als gedetacheerde verricht zijn of haar werkzaamheden onder leiding en toezicht van Opdrachtgever. De Professional die werkt als zzp’er verricht zijn of haar werkzaamheden niet onder leiding en toezicht van Opdrachtgever en staat derhalve niet in een gezagsverhouding tot de Opdrachtgever;
 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Alma Resources wordt geselecteerd en/of aan Opdrachtgever wordt voorgedragen;
 5. Alma Resources: Alma Resources B.V., gevestigd te Haarlem, en alle bestaande en nog op te richten en/of te verwerven (dochter)vennootschappen of nevenvestigingen;
 6. Opdrachtgever: degene die aan Alma Resources opdracht verstrekt tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden;
 7. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van een aanbod van Alma Resources tot het verlenen van diensten of het verrichten van werkzaamheden, al dan niet vastgelegd in de Work Order;
 8. Overmacht:elke van de wil van Alma Resources onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 9. Work Order: de opdrachtbevestiging waarin de aard en omvang van de Overeenkomst is vastgelegd.

1.2      (Sub)kopjes in de Algemene Voorwaarden dienen het gemak van de lezer en hebben geen zelf­standige betekenis. Woorden en uitdrukkingen in enkelvoud zullen, indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich brengt, ook betrekking hebben op het meervoud en vice versa.

1.3      Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, behelst een verwijzing in de Algemene Voorwaarden naar een wetsbepaling slechts een verwijzing naar die bepaling zoals die geldt per uitgavedatum van de Algemene Voorwaarden en zullen alle nadien doorgevoerde aanpassingen buiten beschouwing blijven.

 

2        Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Alma Resources en Opdrachtgever betreffende de diensten en/of werkzaamheden waartoe Alma Resources zich bij Overeenkomst heeft verbonden, waaronder tevens begrepen aanbiedingen tot het aangaan van zulke Overeenkomsten.

2.2      Eventuele afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de (aspirant) Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door Alma Resources schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4      De Algemene Voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel en hulppersonen van Alma Resources, die bij uitvoering van de Overeenkomst werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie Alma Resources de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

2.5      Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Alma Resources en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten. Hernieuwde uitreiking is dan niet nodig, tenzij de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd ten opzicht van eerder toepasselijke Algemene Voorwaarden.

2.6      Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijkt te zijn, laat zulks het overigens bepaalde in de Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan bij elkaar te rade gaan met betrekking tot een vervangende bepaling die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

2.7      Alma Resources is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking wanneer Alma Resources Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in kennis heeft gesteld en 14 dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat Opdrachtgever Alma Resources schriftelijk te kennen heeft gegeven niet in te stemmen met de wijzigingen.

2.8      Indien de Opdrachtgever tijdig en gemotiveerd te kennen geeft niet in te stemmen met wijziging van de Algemene Voorwaarden, zullen die voorwaarden op de verhouding tussen Opdrachtgever en Alma Resources van toepassing blijven, die voorafgaand aan de wijziging van de Algemene Voorwaarden reeds van toepassing waren.

2.9      De Algemene Voorwaarden vervangen eventueel eerder door Alma Resources gehanteerde (al dan niet gedeponeerde) algemene voorwaarden.

2.10     In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de Nederlandse en de Engelse versie van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie doorslaggevend.

 

 

3        Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1      Een door Alma Resources uitgebracht aanbod is te allen tijde volledig vrijblijvend, ongeacht de wijze waarop deze is gedaan, tenzij in verband met het aanbod een uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2      Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Alma Resources mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.

3.3      Tenzij anders aangegeven is Alma Resources slechts aan haar aanbod gebonden indien de Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na dagtekening van het aanbod aanvaardt. Daarbij heeft Alma Resources het recht een vrijblijvend aanbod binnen vijf werkdagen na de aanvaarding daarvan te herroepen, zonder dat dit enige verplichting voor Alma Resources met zich brengt.

3.4      Alma Resources is niet verplicht de Professional beschikbaar te houden gedurende de periode voor het aanvaarden van de aanbieding door Opdrachtgever. Indien de Professional niet langer beschikbaar is, heeft Alma Resources slechts een inspanningsverplichting voor vervanging zorg te dragen.

3.5      Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van het onthouden van goedkeuring door dedirectie van Alma Resources.

3.6      Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstigeopdrachten.

3.7      De Overeenkomst tussen Alma Resources en Opdrachtgever komt onder meer tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

 1. indien geen Work Order wordt toegestuurd, op het moment waarop een

door Alma Resources gedaan aanbod door Opdrachtgever stilzwijgend, mondeling of schriftelijk is aanvaard;

 1. indien wel een Work Order wordt toegestuurd, op het moment waarop Alma Resources de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging terug heeft ontvangen;
 2. op het moment waarop Alma Resources op verzoek van Opdrachtgever haar diensten en/of werkzaamheden is aangevangen, dan wel de Professional met zijn of haar werkzaamheden is begonnen, ook al heeft Opdrachtgever de Overeenkomst (nog) niet schriftelijk aan Alma Resources bevestigd.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een ander wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

3.8      Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding van Alma Resources komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij Alma Resources binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding een Work Order verzendt, in welk geval de Overeenkomst op basis van deze Work Order tot stand komt.

3.9      Opdrachtgever dient binnen 5 werkdagen na verzending van de Work Order zijn bezwaren aan Alma Resources kenbaar te maken,bij gebreke waarvan de Work Order van Alma Resources geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.10     Indien de Opdrachtgever in de Work Order kennelijke onduidelijkheden dan wel manco’s tegenkomt, is Opdrachtgever verplicht Alma Resources daarop onverwijld schriftelijk te wijzen en om opheldering te vragen, doch in ieder geval voordat Opdrachtnemer tot uitvoering van de Overeenkomst overgaat.

3.11     Al hetgeen tussen Opdrachtgever en Alma Resources mondeling is afgesproken vóór of op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst vervalt door het sluiten van deze Overeenkomst.

 

4        Uitvoering van de Overeenkomst

4.1      Op Alma Resources rust de inspanningsverplichting de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de zorg van een goed Opdrachtnemer te verrichten. Alma Resources staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2      In overleg met Opdrachtgever heeft Alma Resources het recht door haar aan te wijzenwerkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover dit volgens Alma Resources voor een goede uitvoering van de Overeenkomst wordt vereist.

4.3      Voor het geval een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst met zich mee brengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de Overeenkomst behoorden, wordt de Overeenkomst geacht zich tot deze anderewerkzaamheden uit te strekken en komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van Opdrachtgever.

4.4      Opdrachtgever zal Alma Resources tijdig alle informatie verstrekken, welke Alma Resources naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Alma Resources is verzocht.Opdrachtgever staat daarbij in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle aan Alma Resources verstrekte informatie. Opdrachtgever dient Alma Resources ook steeds onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de in dit artikel 4.4 bedoelde informatie, waaronder in ieder geval begrepen wijzigingen in de informatie als opgenomen in de Work Order.

4.5      Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.4 niet of niet tijdignakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en (extra) honorarium voor rekening van Opdrachtgever.

4.6      Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Alma Resources de uitvoering van de onderdelen van de Overeenkomst, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase(n) schriftelijk heeftgoedgekeurd.

4.7      Opdrachtgever is verplicht wijzigingen van adresgegevens direct door te geven aan Alma Resources. Declaraties en correspondentie over de betaling van declaraties en over de uitkomsten van de werkzaamheden of diensten van Alma Resources zullen geacht worden Opdrachtgever te hebben bereikt, indien zij zijn verzonden aan het adres van Opdrachtgever, zoals dat laatstelijk door Opdrachtgever aan Alma Resources is medegedeeld.

 

5        Honorarium en kosten

5.1      Het honorarium van Alma Resources voor de werkzaamheden of diensten bedraagt een vooraf overeengekomen tarief, vastgelegd in de Work Order van Alma Resources of op andere wijze. Mocht geen honorarium zijn overeengekomen, dan geldt het tarief of de schadeloosstelling Overeenkomstig artikel 15 en artikel 18 van de Algemene Voorwaarden.

5.2      Het honorarium omvat niet de door Alma Resources in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder bijvoorbeeld de kosten van adverteren in tijdschriften en kranten en het plaatsen van vacatures op Internet. Deze kosten worden apart in rekening gebracht en de hoogte ervan zal in beginsel vermeldt staan in de Work Order van Alma Resources.

5.3      Alle vergoedingen, kosten en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij voor zover anders aangegeven.

5.4      Indien en voor zover de Opdrachtgever na introductie van de door Alma Resources geselecteerde en/of aan Opdrachtgever voorgedragen Kandidaat niet onverwijld schriftelijk (toegelicht) aan Alma Resources bericht deze Kandidaat reeds uit haar eigen netwerk of anderszins (persoonlijk) te kennen en evenmin onverwijld schriftelijk aan Alma Resources bericht dat deze Kandidaat reeds door een andere onderneming aan Opdrachtgever is voorgedragen (onder gelijktijdige overlegging van bewijsstukken daarvan), is Opdrachtgever de vergoeding voor door Alma Resources verrichte werkzaamheden of diensten, zoals in de Algemene Voorwaarden bedoeld, aan Alma Resources verschuldigd.

 

6        Betaling en zekerheid

6.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuur van Alma Resources plaats te vinden binnen 30 dagen na verzending van de factuur, door storting of overmaking op de door Alma Resources op diens factuur vermelde bankrekening, in de valuta waarin is gefactureerd, zonder aftrek en/of korting en zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot verrekening.

6.2      Bezwaren met betrekking tot de door Alma Resources uit te zenden facturen dient Opdrachtgever binnen 10 dagen na de ontvangst daarvan schriftelijk aan Alma Resources mede te delen, op straffe van verval van het recht op betwisting. De bewijslast voor de (tijdige) indiening van de bezwaren ligt bij Opdrachtgever. Bezwaren tegen de inhoud van de factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, ook niet voor wat betreft de door Opdrachtgever betwiste onderdelen van de factuur.

6.3      Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en wordt Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de eenendertigste dag na verzending van de factuur, althans vanaf het moment van intreden van het verzuim van Opdrachtgever.

6.4      Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Alma Resources ten name van Opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door Alma Resources nog op te stellen facturen ter zake van verrichte prestaties in de lopende declaratieperiode.

6.5      In het geval van liquidatie, faillissement, (al dan niet volledige) surseance van betaling van Opdrachtgever, dan wel een beslag ten laste van Opdrachtgever als gevolg waarvan zijn liquiditeits- en/ of solvabiliteitspositie ernstig wordt verminderd, zijn de vorderingen van Alma Resources op Opdrachtgever eveneens met onmiddellijke ingang opeisbaar.

6.6      Alle in redelijkheid door Alma Resources gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, worden door Opdrachtgever aan Alma Resources vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te ontvangen bedrag, met een minimum van € 300,- en worden verschuldigd, zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

6.7      Een door Opdrachtgever aan Alma Resources gedane betaling geschiedt eerst ter voldoening van de rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door Opdrachtgever uitdrukkelijk is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt. Alma Resources kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Alma Resources kan tevens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopenderente, vermeerdert met de kosten, worden voldaan.

6.8      Alma Resources heeft het recht om bij het aangaan van de Overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft Alma Resources het recht om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt over een zodanig verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever dat zij redelijkerwijze aan een volledige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn opeisbare verplichtingen voldoet. Het stellen van zekerheid geschiedt in een door Alma Resources gewenste vorm. Indien Opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet de door Alma Resources gewenste zekerheid stelt, worden al zijnverplichtingen tegenover Alma Resources onmiddellijk opeisbaar.

6.9      Indien meerdere Opdrachtgevers tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan Alma Resources opdracht hebben gegeven tot het verlenen van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden, of indien door Alma Resources tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan meerdere personen of rechtspersonen offerte is gedaan of tegelijkertijd en in onderlinge samenhang een of meer Work Orders zijn bevestigd, zullen al deze Opdrachtgevers, personen of rechtspersonen ten opzichte van Alma Resources hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de betaling van het aan Alma Resources verschuldigde, een en ander zowel voor wat betreft de diensten en/of werkzaamheden, waarvoor de Work Order is opgesteld, als voor wat betreft later verrichte diensten of werkzaamheden.

6.10     Uitsluitend betalingen aan Alma Resources zelf werken bevrijdend. Betalingen aan Professionals en of het verstrekken van voorschotten aan Professionals zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond leveren voor schulddelging en schuldvergelijking.

6.11     Bij nalatigheid en niet (tijdige) betaling behoudt Alma Resources zich het recht voor haar diensten of werkzaamheden op te schorten en de Professional terug te trekken, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Alma Resources kan leiden.

 

7        Wijziging van de Overeenkomst

7.1      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling redelijk overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen, waarna de wijziging(en) schriftelijk wordt vastgelegd. Indien hierdoor het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst wordt beïnvloed, zal Alma Resources Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

7.2      Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel de uitleg van wetgeving wijzigt, als gevolg waarvan de gesloten Overeenkomst dient te worden gewijzigd resp. aangevuld, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij en voor zover bij een nadere Overeenkomst schriftelijk anders wordt overeengekomen. Partijen verplichten zich om zo spoedig mogelijk in redelijk overleg de noodzakelijke wijzigingen resp. aanvullingen van/op de Overeenkomst tot stand te brengen.

7.3      Indien een wijziging of aanvulling van/op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Alma Resources Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Alma Resources de wijziging of aanvulling van/op de Overeenkomst, schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken.

7.4      Alma Resources zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandighedendie aan Alma Resources kunnen worden toegerekend.

 

8        Contractduur, uitvoeringstermijn, vervaltermijn

8.1      De Overeenkomst tussen Alma Resources en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2      Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel wordt overeengekomen zijn de termijnen die voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden worden overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Voor verzuim van Alma Resources is ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming vereist.

8.3      Indien Opdrachtgever van oordeel is of blijft dat Alma Resources de Overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden zulks onverwijld schriftelijk aan Alma Resources kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

9        Aansprakelijkheid

9.1      Behoudens bepalingen van dwingend recht is Alma Resources niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, schade van derden, schade aan zaken die door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Professional ter beschikking zijn gesteld en alle overige schade welke Opdrachtgever mocht lijden.

9.2      Indien en voor zover sprake is van aansprakelijkheid van Alma Resources, is die aansprakelijkheid voor schade van de Opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde (dan wel de overeengekomen vergoeding indien van facturering nog geen sprake is geweest) voor de verrichtte werkzaamheden of diensten waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het bedrag van de factuurwaarde in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden/diensten voor Opdrachtgever zijn verricht.

9.3      Opdrachtgever vrijwaart Alma Resources voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Alma Resources uitgevoerde Overeenkomst, tenzij Alma Resources daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

9.4      Alma Resources is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Alma Resources is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en Opdrachtgever aldus niet aan zijn informatieverplichting als bedoeld in artikel 4.4 heeft voldaan, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Alma Resources zonder naderonderzoek kenbaar behoorde te zijn.

9.5      Alma Resources is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen

 

10       (Tussentijdse) beëindiging, opschorting en ontbinding

10.1     Ieder van de partijen kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de in de Overeenkomst overeengekomen opzegtermijn, behalve in die gevallen waarin de Algemene Voorwaarden dit uitsluiten of waarin tussen partijen anders wordt overeengekomen.

10.2     In geval van (tussentijdse) annulering of beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van reeds verrichtte prestaties, ongeacht of deze prestaties reeds zijn gefactureerd. Bovendien is Alma Resources gerechtigd aan Opdrachtgever de ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte kosten en/of door Alma Resources geleden schade – waaronder bezettingsverlies en niet-genoten winst – in rekening te brengen, tenzij deze kosten en schade door Alma Resources eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden en de opzegging niet aan Alma Resources is toe te rekenen.

10.3     Indien Alma Resources de Overeenkomst (tussentijds) beëindigt of annuleert, zal Alma Resources in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Alma Resources kunnen worden toegerekend.

10.4     Alma Resources is voorts bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de Overeenkomst, zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, indien:

 1. Opdrachtgever is geliquideerd, in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, zonder dat ingebrekestelling vereist is;
 2. Opdrachtgever – ondanks indien rechtens vereist, ingebrekestelling – zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. Opdrachtgever bij of na het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid, ondanks ingebrekestelling, uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting.

10.5     Voorts is Alma Resources bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer gevergd kan worden of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet verwacht mag worden.

10.6     De vorderingen van Alma Resources op Opdrachtgever, zijn direct opeisbaar indien de Overeenkomst wordt ontbonden. Indien Alma Resources de nakoming van haar verplichtingen opschort, of de Overeenkomst opzegt of ontbindt, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

 

11       Overmacht

11.1     Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder Overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.

11.2     In geval van Overmacht van Alma Resources zullen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de Overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.

11.3     Zodra zich bij Alma Resources een Overmachtstoestand voordoet, zal zij daarvan mededeling doen aan Opdrachtgever.

11.4     Overmacht geeft in beginsel geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst. Als de Overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de Overmachtstoestand langer dan drie maanden zal duren, zullen partijen nadere afspraken maken over de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst en de daarbij geldende prijs en condities en is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Overeenkomst gehouden de door hem aan Alma Resources verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de Overmachtstoestand, aan de Alma Resources te betalen.

11.5     Alma Resources is tijdens de Overmachtstoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de Opdrachtgever en/of vermindering van de overeengekomen prijs, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Overeenkomst als in artikel 11.4 bedoeld.

 

12       Geheimhouding

Tenzij een partij op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde te verstrekken, is ieder van de partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen of verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is verteld, of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

13       Toepasselijk recht en geschillen

13.1     Alle rechtsverhoudingen tussen Alma Resources en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2     Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met de rechtsverhouding(en) tussen Alma Resources en Opdrachtgever, waaronder de Algemene Voorwaarden, en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden beslecht in eerste instantie of in kort geding voor de rechtbank te Haarlem, Nederland, of – ter keuze van Alma Resources – voor de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.

 

Hoofdstuk II: Voorwaarden voor werving- en selectiewerkzaamheden

 

14       Uitvoering van de Overeenkomst

14.1     Werving en selectie is de Overeenkomst waarbij Alma Resources één of meer geschikt geachte Kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij Opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij Opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n Overeenkomst is sprake indien en zodra Opdrachtgever de voorgestelde Kandidaat in dienst neemt of daarmee een overeenkomst van opdracht aan gaat.

14.2     Na ontvangst van de vacature-informatie van Opdrachtgever, zal Alma Resources haar werving en selectiewerkzaamheden aanvangen. Alma Resources zal de vacature van Opdrachtgever schriftelijk vastleggen, in de vorm van een functiebeschrijving, offerte dan wel in de Work Order. Een email van Opdrachtgever aan Alma Resources geldt ook als een rechtsgeldige vastlegging van de Overeenkomst.

14.3     De Kandidaat wordt door Alma Resources geselecteerd enerzijds aan de hand van de door Opdrachtgever aan Alma Resources verstrekte wensen omtrent diens hoedanigheden en kundigheden en verstrekte inlichtingen betreffende de aard van de functie en anderzijds aan de hand van de bij Alma Resources bekende hoedanigheden en kundigheden van de Kandidaat. Niet functierelevante eisen kunnen niet door de Opdrachtgever worden gesteld en zullen in ieder geval niet door Alma Resources worden gehonoreerd.

14.4     Afspraken over de tijd waarbinnen een Overeenkomst zal zijn voltooid, zijn indicatief. Alma Resources aanvaardt te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid.

 

15       Honorarium en kosten

15.1     Indien Opdrachtgever binnen 12 maanden na introductie van een Kandidaat die door Alma Resources is geselecteerd, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat, rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor of via aan hem gelieerde onderneming(en) en/of derden, dan is Opdrachtgever aan Alma Resources de overeengekomen vergoeding verschuldigd. De vergoeding is verschuldigd bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst, dan wel op het moment dat de Kandidaat de werkzaamheden voor Opdrachtgever aan hem gelieerde onderneming(en) en derden gaat verrichten. Als geen vergoeding is overeengekomen, dan geldt een vergoeding van 22% van het bruto jaarsalaris, exclusief emolumenten.

 

16       Aansprakelijkheid

16.1     Alma Resources zal haar werving- en selectiewerkzaamheden met de grootste zorg verrichten. Alma Resources zal de Kandidaten zorgvuldig selecteren en indien mogelijk en naar redelijkheid de door Kandidaten gegeven informatie en referenties controleren. Desondanks kan Alma Resources niet aansprakelijk worden gehouden voor schade bij Opdrachtgever indien mocht blijken dat de Kandidaat vragen over zijn arbeidsverleden onjuist heeft beantwoord en/of voor Opdrachtgever belangrijke informatie heeft verzwegen.

16.2     De uiteindelijke keuze van een Kandidaat is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Alma Resources is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, dan wel schade als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Alma Resources aangedragen Kandidaat met wie Opdrachtgever (rechtstreeks voor zich en/of middels derden) een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

 

Hoofdstuk III: Voorwaarden voor detacheringswerkzaamheden

 

17       Uitvoering van de Overeenkomst

17.1     Alma Resources is geheel vrij in de keuze van de persoon of de personen, die het op een aanvraag detacheert. Alma Resources kiest de Professional uit aan de hand van de bij Alma Resources bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor detachering beschikbare krachten enerzijds en van door Opdrachtgever aan Alma Resources verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.

17.2     Het is de Professional toegestaan af te wijken van de bij Opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding met Alma Resources is overeengekomen en aan Opdrachtgever is meegedeeld of in onderling overleg met Opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. Alma Resources kan nimmer ter zake door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

17.3     Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alma Resources de Professional andere werkzaamheden te laten verrichten en/of op een andere locatie werkzaamheden te laten verrichten dan die in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

17.4     Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Professional buiten Nederland te werk te stellen zonder uitdrukkelijk Alma Resources daarin te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Indien toestemming wordt verkregen dient Opdrachtgever in elk geval aan Alma Resources opgave te doen van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van hetverblijf in het buitenland. Opdrachtgever dient de Professional onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra Alma Resources zijn toestemming aan Opdrachtgever voor het verrichten door de Professional van werkzaamheden buiten Nederland, intrekt.

 

18       Overwerk en beloning

18.1     Onder overwerk door een Professional wordt verstaan het werk, dat wordt verricht boven de bij Opdrachtgever in diens bedrijf geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week, zijnde in beginsel 8 uur per dag en 40 uur per week, tenzij op voorhand anders schriftelijk met Alma Resources is overeengekomen. Indien niet anders schriftelijk overeengekomen, wordt de overwerktoeslag gehanteerd die bij Opdrachtgever gebruikelijk is en wordt het tarief met hetzelfde percentage verhoogd.

18.2     Werk dat aansluitend op de normale werktijd wordt verricht en niet langer duurt dan een half uur, wordt niet als overwerk aangemerkt.

18.3     De voor de Professional voor de duur van de Overeenkomst geldende uurtarief wordt in overleg tussen alle betrokkenen vastgesteld, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van Opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Alma Resources het tarief corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast.

18.4     Wanneer gedurende uitvoering van de Overeenkomst een functie wijzigt in de zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

18.5     Indien tijdens de duur van de Overeenkomst het tarief van een Professional hoger mocht worden door een wijziging in de wettelijke bepalingen of van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift, dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhogingen, resp. met ingang van 1 januari of 1 juli, met het volledige bedrag daarvan en in evenredigheid daarmee vermeerderen en zal in dat geval, dat Alma Resources daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

19       Niet voldoen Professional

19.1     Voldoet een Professional aantoonbaar in het geheel niet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten, dan dient Opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de Professional schriftelijk aan Alma Resources kenbaar te maken, en is Opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan Alma Resources te betalen de door Alma Resources aan de Professional verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing en exclusief de vergoeding van Alma Resources, berekent conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

19.2     In afwijking van het bepaalde in het voorgaande artikel dient elke (andere) klacht – ter zake van het niet voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten – door de Opdrachtgever schriftelijk bij Alma Resources worden ingediend binnen 7 kalenderdagen na daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden door de betreffende Professional voor Opdrachtgever, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

20       Aansprakelijkheid

20.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 9 vrijwaart Opdrachtgever Alma Resources van vorderingen in verband met schade van de Professional en/of derden overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de Overeenkomst, onder andere (maar daartoe niet beperkt) ex artikel 7:661 BW.

20.2     Alma Resources is niet aansprakelijk voor door de Professional namens of ten laste van Opdrachtgever ten tijde van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst bevoegdelijk of onbevoegdelijk aangegane verplichtingen.

20.3     Alma Resources is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan doordat een Professional niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten.

20.4     Opdrachtgever is gehouden een Professional die naar zijn mening niet voldoet aan de door hem gestelde vereisten vrij te stellen van werkzaamheden. Het niet vrijstellen van werkzaamheden levert bewijs met uitsluiting van tegenbewijs in de zin van artikel 7:900 lid 3 BW op, dat de Professional voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde vereisten.

 

21       Urenverantwoording

21.1     De facturen van Alma Resources worden uitgeschreven aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoordingen, ook wel genoemd (uren en onkosten)declaraties. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door Opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenverantwoording het juiste aantal gewerkte uren, overuren en andere toeslaguren vermeldt, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald evenals dat de werkelijk gemaakte kosten naar waarheid zijn ingevuld.

21.2     Opdrachtgever kan zich niet beroepen op onbevoegdheid tot aftekening van urenverantwoordingen die in het normale werkproces worden gedaan, tenzij Opdrachtgever schriftelijk bepaalde personen van de bevoegdheid tot tekenen heeft uitgesloten.

21.3     In het geval van verschil tussen de door de Professional van Alma Resources ingeleverde urenverantwoording en de door Opdrachtgever getekende urenverantwoording, geldt de door de Professional bij Alma Resources ingeleverde urenverantwoording als juist, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

21.4     Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording van Alma Resources voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een, naar zijn mening, correct ingevulde urenverantwoording aan Alma Resources verstrekt, heeft Alma Resources het recht het aantal door haar gewerkte uren bindend vast te stellen in overeenstemming met de opgave van de Professional dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, in redelijkheid vast te stellen, rekening houdende met de overeengekomen arbeidsomvang, dan wel het aantal gewerkte uren in redelijkheid te schatten.

 

22       Schadeloosstelling bij indienstneming Professional

22.1     Zonder schriftelijke toestemming van Alma Resources is het Opdrachtgever of een daaraan gelieerde partij niet toegestaan om een door Alma Resources ter beschikking gestelde Professional dan wel voorgedragen Kandidaat over te nemen (d.w.z. buiten Alma Resources om in dienst te nemen of op een vergelijkbare wijze, al dan niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten) voordat die Professional in het kader van de Overeenkomst via Alma Resources tenminste 2000 (tweeduizend) uren bij Opdrachtgever heeft gewerkt en die uren zijn gefactureerd. Na deze periode is overname kosteloos.

22.2     De Opdrachtgever die overgaat tot overname binnen de in het vorige lid bedoelde periode is aan Alma Resources een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van € 35.000,-

22.3     Voorts is het Opdrachtgever of een daaraan gelieerde partij niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van Alma Resources, met een Professional of Kandidaat die in de laatste 12 (twaalf) maanden door Alma Resources in het kader van een (beoogde) opdracht bij Opdrachtgever is geïntroduceerd, een arbeidsverhouding aan te gaan (d.w.z. buiten Alma Resources om in dienst te nemen of op een vergelijkbare wijze, al dan niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten).

22.4     De Opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding als daar beschreven, is aan Alma Resources een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van; 22% van het bruto jaarsalaris, exclusief emolumenten of 22% van het overeengekomen uurtarief maal 2000 uur.

 

23       (Tussentijdse) beëindiging bij inlening

23.1     Voor (tussentijdse) beëindiging van een Overeenkomst op basis waarvan Alma Resources aan Opdrachtgever een Professional ter beschikking stelt geldt het hieronder bepaalde.

23.2     De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Work Order bepaalde duur, dan wel voor onbepaalde tijd en kan in beide gevallen slechts (tussentijds) worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

23.3     De opzegtermijn begint te lopen op de dag van ontvangst door Alma Resources van de schriftelijke opzegging.

23.4     Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de opzegtermijn verplicht Opdrachtgever tot het verlengen van de Overeenkomst met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven opzegtermijn alsnog in acht te nemen en mitsdien de Professional gedurende die termijn te laten doorwerken, of – naar zijn keuze – tot het betalen aan Alma Resources van een vergoeding gelijk aan het tarief, dat Alma Resources, indien de Professional gedurende die termijn normaal bij Opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan Opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.

23.5     In alle gevallen van opzegging van de Overeenkomst aan Alma Resources is Opdrachtgever verplicht tevens gelijktijdige aankondiging te doen van het einde van de Overeenkomst aan de Professional.

23.6     Opzegging of ontbinding door of toerekenbaar aan Opdrachtgever houdt tevens een verzoek in tot beëindiging van de terbeschikkingstelling.

23.7     Ongeacht het bepaalde in het voorgaande kan Alma Resources niet aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor Alma Resources geldt, of voor een beëindiging door de Professional van de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Alma Resources zal wel een redelijke zorg aanwenden dat Opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat Alma Resources zich desgewenst zal inspannen aan Opdrachtgever een andere Professional ter beschikking te stellen, ten aanzien van wie dan een nieuwe Overeenkomst ontstaat, op welke nieuwe Overeenkomst afzonderlijk de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

24       Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid bedrijfsongevallen/beroepsziekten

24.1     Opdrachtgever staat in voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden als ware de Professional zijn eigen werknemer. In dat kader is Opdrachtgever verplicht voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Professional in de uitoefening van de werkzaamheden schade lijdt en de Professional de arbeid zonder (extra) gevaar voor eventueel persoonlijk letsel kan uitvoeren.

24.2     Opdrachtgever vrijwaart Alma Resources voor eventuele vorderingen die door de Professional ex artikel 7:658 en/of 7:611 BW tegen Alma Resources worden ingesteld, alsmede voor eventuele vorderingen die door de zzp’er ex artikel 6:76 en/of 6:170 en/of 6:171 BW tegen Alma Resources worden ingesteld, verband houdende met bedrijfsongevallen en/of beroepsziekten aan de Professional overkomen ten tijde van of in verband met de uitoefening van de Overeenkomst, alsmede voor eventuele vorderingen van derden.

24.3     Tevens vrijwaart Opdrachtgever Alma Resources voor eventuele vorderingen van de Professional in verband met schade die deze lijdt doordat een aan de Professional toebehorende zaak is beschadigd of vernield bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten voor Opdrachtgever.

25       Intellectuele eigendom

25.1     Nieuwe intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, databankenrechten, kwekersrechten, tekeningen- en modelrechten, die gedurende de periode van terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever worden aangevraagd, verleend, verkregen of op andere wijze worden verworven, berusten bij Opdrachtgever. Alma Resources is gehouden met de Professional overeen te komen, dat de Professional ervoor instaat, al de nodige mededelingen te doen en formaliteiten te verrichten, die noodzakelijk zijn om Alma Resources en Opdrachtgever in staat te stellen bovengenoemde rechten aan te vragen en te verkrijgen

25.2     Alle in het vorige lid bedoelde rechten en alle andere kennis waarover een Professional reeds beschikte voor aanvang van de terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever zijn en blijven eigendom van de Professional.